Főoldal » Klub » Alapszabályunk
Alapszabályunk
 
AZ AMPHORA BÚVÁR KLUB ALAPSZABÁLYA
 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
 
Az AMPHORA BÚVÁR KLUB (továbbiakban: Klub) a búvár sport, illetve a búvár tevékenység elsajátítására és gyakorlására létrejött önkéntességen alapuló és önkormányzati e1v alapján működő egyesület.
 
1.) Neve: AMPHORA BÚVÁR KLUB
2.) Idegen nyelvű elnevezése: AMPHORA DIVER CLUB
2.) Szervezeti formája: Sportegyesület
3.) Székhelye: 1027 Budapest, II. kerület, Varsányi Irén utca 33/b.
4.) Működési területe: Budapest, illetve Magyarország területe
5.) Alapítás éve: 1965.
 
Jogelődjei:
 
1965-1968. Bp. XI. ker. Természetbarát Szövetség Központi Szakosztály "AMPHORA" Könnyűbúvár Csoport
1968-1969. Lágymányosi S.C. "AMPHORA" Könnyűbúvár Szakosztály
1969-l989. „AMPHORA” Könnyűbúvár Sport Klub
 
6.) Klub színe: kék-fehér
 
7.) Klub zászlója: kódzászló sorozat „A” betűje
 
8.) Jelvénye: a kör alakú emblémát gyűrű formájú szövegmező keretezi. Ennek hullámvonallal elválasztott felső fele fehér alapú, amiben AMPHORA felirat olvasható sötét színnel, míg alsó, sötét alapú felében BÚVÁR KLUB felirat található fehér színnel. A szöveget tartalmazó gyűrűn belüli, hosszában metszett alap első fele fehér, míg második fele sötét. A sötét részben függőlegesen áll egy amfora, előtte - a másik, fehér mezőbe is átnyúlóan - egy hal alakja szerepel vízszintesen, amit a fehér mezőben függőlegesen álló szigony tör át. Az embléma egyes szimbólumait fehér szegély keretezi, így emelve ki azokat a háttérből. A fent körülírt embléma képe az alábbi:
 
 

9.) Pecsétje: Körbélyegző ~ 35 mm-es AMPHORA BÚVÁR KLUB körfelirattal és középen emblémával.
A klub tagja a MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG-nek, melynek alapszabályát és egyéb szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
A Klub működése a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így jelen Alapszabály aláíráskor különösen a Polgári Törvénykönyv (1959. IV. törvény) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezésein alapul a sportegyesületekre vonatkozó speciális rendelkezésékre is figyelemmel.

II. A KLUB CÉLJA

 
1.) Szervezeti egységbe összefogni azokat, akik a búvár sportot és a búvár tevékenységet űzni óhajtják, akik a természet és elsősorban a víz alatti világ megismerését és megismertetését tűzték ki célul maguk elé; akik a víz alatti természet kutatása során szerzett élményeiket, tapasztalataikat közkinccsé kívánják tenni.
 
Túrák, edzőtáborok, expedíciók, sportolási lehetőségek, versenyek szervezésével széles körben lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra, testedzésre, versenyzésre, és ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet, a társadalmi öntevékenység kibontakoztatására.
 
A Klub a versenyek és túrák szervezése során szem előtt tartja a természet- és tájvédelem jogszabályi és szakmai előírásait, és törekszik ezek másokkal történő betartatására. A Klub rendszeresen végez megelőző és kárelhárító tevékenységet a természet- és tájvédelem érdekében. Szervez és részt vesz víz alatti tudományos kutatásokban, felvilágosító programokban, katasztrófavédelmi programokban és más szervezetek természet- és tájvédelem körében szervezett eseményein képviselteti magát. A Klub önálló természet- és tájvédelemi programot is indíthat, amelyben vizsgálja a preventív intézkedések lehetőségeit és a kárenyhítés leghatékonyabb módozatait.
 
2.) A fenti célok megvalósítása érdekében együttműködik hazai és nemzetközi civil-, szakmai- és egyéb szervezetekkel.
 
3.) A Klub saját működésének, gazdálkodásának fenntartása érdekében gazdasági-vállalkozási és sporttal össze nem függő egyéb tevékenységet végezhet, amelyet kiegészítő, másodlagos, jelleggel folytathat, az ebből származó bevétel az éves összbevétel 60 %-át nem haladhatja meg.
 
4.) A Klub a sporthoz, a szabadidős tevékenységhez kapcsolódóan reklám és propaganda tevékenységet végezhet.
 
5.) A Klub közvetlenül nem folytat politikai tevékenységet, pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt.
 
 
 
III. A KLUB TAGSÁGA
 
 
1.) A Klub tagsági rendszere
A) Rendes tagok: a Klub arany fokozatú tagjai.
B) Különleges jogállású tagok:
i. pártoló tagok: a Klub (a) ezüst, (b) bronz fokozatú, (c) versenysportoló tagjai, valamint (d) búvárminősítéssel nem rendelkező támogatói;
ii. tiszteletbeli tagok: a Klub (a) tiszteletbeli és (b) örökös tagjai.
 
2.) A Klub tagságára vonatkozó közös szabályok:
 • A Klubba való belépés, valamint kilépés önkéntes.
 • A Klub tagjai természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek.
 • A Klub tagjai – a tiszteletbeli tagok kivételével – maguk kérik felvételüket az Egyesületbe, akként, hogy a tagfelvételre irányuló írásbeli kérelmüket az Elnökségnek elektronikus úton vagy papír alapon megküldik.
 • A Klub tagjai – a tiszteletbeli tagok kivételével – tagdíjat kötelesek fizetni. A pártoló tagok a Klubba való belépéssel vállalják, hogy rendszeres (évi) vagyoni hozzájárulást fizetnek. Amennyiben az Alapszabály tagdíjat említ, azon a továbbiakban a pártoló tag által fizetendő vagyoni hozzájárulást is érteni kell.
 • A Klub tagjai – a tiszteletbeli tagok kivételével – fokozatváltáskor regisztrációs díj megfizetésére kötelesek, amelyet a fokozatváltásról döntő Közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell megfizetniük a Klub részére.
 • A tagfelvételi kérelemről – a bronz fokozatú tagként, versenysportolóként és búvárminősítéssel nem rendelkező pártoló tagként való felvétel kivételével – az Elnökség javaslatára a Közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel határoz, amely ellen jogorvoslatnak nincs helye. A bronz fokozatú, versenysportoló és búvárminősítéssel nem rendelkező pártoló tag tagsági kérelméről az Elnökség titkos szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel határoz. Az Elnökség fenti határozatairól a Klub tagságát a soron következő Közgyűlésen tájékoztatja.
 • A Klub tagjai belépéskor magukra nézve kötelezőnek ismerik el az Egyesület Alapszabályát.
 • A Klub tagjai részt vehetnek a Klub rendezvényein, illetve kezdeményezhetik ilyen rendezvény megvalósítását.
 • A Klub tagjai használhatják a Klub tulajdonában álló felszereléseket, eszközöket mindenkori biztonsági előírások betartásával és a mindenkor érvényes térítési díjak megfizetése mellett.
 • A Klub tagjai vállalják a Klub Elnöksége határozatainak, utasításának végrehajtását továbbá azt, hogy tudásukhoz és erejükhöz mérten a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tevékenykednek.
 • A Klub (rendes, pártoló és tiszteletbeli) tagjairól nyilvántartást vezet.
 • A Klub tagjai vállalják, hogy gondoskodnak a Klub vagyonának és vagyona állagának megóvásáról.
3.) Az átminősítés szabályai
 
Amennyiben a Klub pártoló tagja fokozatot kíván váltani, illetve a Klub rendes tagjává kíván válni, ezt a jelen Alapszabály tagsági jogviszony létesítésére irányadó szabályai szerint kezdeményezheti.
 
A Klub rendes tagjává választott személyt fegyelmi vagy egyéb okból az Elnökség javaslatára a Közgyűlés átminősítheti pártoló taggá (visszaminősítés).
 
4.) A tagsági jogviszony megszűnik az alábbi esetekben
a) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével;
b) a kilépés Elnökség részére történő írásbeli bejelentésével;
c) a Közgyűlés által történő írásbeli kizárással.
Ha a tag a kilépési szándékát az Elnökségnek bejelenti, a tagsági jogviszony a bejelentéssel egyidőben megszűnik.
 
A tag kizárására okot adó körülmények lehetnek a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása, a Klub vagyonában szándékos károkozás és a Klub jó hírnevének csorbítása, amely által a tag méltatlanná válik az egyesületi tagságra.
 
Amennyiben a tag díjfizetési kötelezettsége teljesítésével több, mint hat hónapos késedelembe esik és tartozását az Elnökség elektronikus vagy papír alapú felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül sem rendezi, az Elnökség fizetési felszólítást bocsát ki, amelyben figyelmeztetéssel él, és felhívja a tagot a fizetési kötelezettség elmulasztásának (tagsági jogviszony megszűnésének) jogkövetkezményeire is. Amennyiben a tag az így kiküldött fizetési felszólításban megjelölt határidőt is elmulasztja, az Elnökség a tagsági jogviszony felfüggesztéséről határozhat.
 
Abban az esetben, ha a tag az Egyesület jó hírnevét csorbító magatartást tanúsít, amely által a tag méltatlanná válik az egyesületi tagságra az Elnökség elektronikus vagy papír alapú levélben - a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett - felszólítja e magatartással való felhagyásra. Amennyiben a tag a felszólítás kézhezvételét követően sem hagy fel e magatartással, az Elnökség a tagsági jogviszony felfüggesztéséről határozhat.
 
Amennyiben az Elnökség valamely tag tagsági jogviszonyának felfüggesztéséről határoz, a határozatot elektronikus úton vagy papír alapon kézbesíti az érintett tag részére. A Közgyűlés köteles az előző Közgyűlés óta tagsági jogviszony felfüggesztése tárgyában hozott határozatokat megvizsgálni, s a tag kizárásáról, vagy a felfüggesztő határozat megsemmisítéséről dönteni. A kizárt tagnak nincs joga tagi hozzájárulását (tagdíj, regisztrációs díj) kizárása esetén visszakövetelni. A tag kizárását kimondó egyesületi határozatot a tag a vonatkozó jogszabályok szerint bíróságon támadhatja meg.
 
5.) A díjfizetési kötelezettség alóli mentesítés, illetve a fizetési könnyítés szabályai:
 
Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés a tagdíj-, illetve a regisztrációs díj megfizetési kötelezettség alól részben vagy teljesen mentesítheti azt a tagot, akinek anyagi vagy egyéb személyes körülményei ezt indokolttá teszik, illetve, aki kiemelkedő térítésmentes és önkéntes munkájával segíti a Klub működését.
 
Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés indokolt esetben engedélyezheti a regisztrációs díj részletekben történő megfizetését is, meghatározva az egyes részletek összegét és azok fizetési határidejét.
 
6.) A Klub tagságára vonatkozó különös szabályok
        A) A rendes tagok (a Klub arany fokozatú tagjai)
 
A tagsági jogviszony létesítése:
 
Rendes tagként a Klubba minimum CMAS*** búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért, ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező ezüst fokozatú pártoló tag vehető fel (minősíthető át), feltéve, hogy legalább négy éve a Klub pártoló tagja és rendelkezik a Klub négy rendes tagjának írásbeli ajánlásával, továbbá a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.
 
Az Elnökség javaslatára a Klubba felvehető (átminősíthető) rendes taggá az a minimum CMAS** búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező olyan ezüst fokozatú pártoló tag is, aki kiemelkedő térítésmentes önkéntes munkájával segíti a Klub működését, feltéve, hogy legalább öt éve a Klub pártoló tagja és rendelkezik a Klub négy rendes tagjának írásbeli ajánlásával, továbbá a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.
 
A tag átminősítéskor egyszeri regisztrációs díj megfizetésére köteles. A regisztrációs díj összege az éves tagdíj mértéke kétszeresének megfelelő összeg.
 
Az Egyesület rendes tagja: 
 • jogosult indítványozási és szavazati joggal részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
 • az Elnökség tagjává, illetve bármilyen más Egyesületi tisztségre választható;
 • jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
 • a Klub szolgáltatásaiból 20%, a tanfolyami díjból 20% kedvezményre jogosult;
 • a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a Klub rendezvényein, a Klub által szervezett tanfolyamokon és csoportjainak munkájában;
 • eredményei, érdemei alapján részt vehet a Klub által támogatott, a Klub tevékenységével összefüggő tanfolyamokon és programokon. Ezen tevékenységei során használhatja a Klub létesítményeit, berendezéseit, felszereléseit, igényelheti a Klub szakembereinek segítségét;
 • véleményt nyilváníthat, javaslatot, észrevételt tehet a Klubot érintő bármely kérdésben, valamint a Klub szerveinek működésével kapcsolatban.
 
A Klub rendes tagja köteles: 
 • a Klub Elnökségének határozatainak, utasításainak végrehajtására,
 • tudásához és erejéhez mérten tevékenykedni a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
 • sportszerű magatartást tanúsítani, a Klub rendezvényein legjobb tudása szerint szerepelni,
 • az egyéni búvárfelszerelését beszerezni, folyamatosan fejleszteni és karbantartani
B) Különleges jogállású tagok
i.) A pártoló tagok
 
(a) A Klub ezüst fokozatú pártoló tagjai
A tagsági jogviszony létesítése:
Az ezüst fokozatú pártoló tagként a Klubba minimum CMAS** búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező olyan bronz fokozatú pártoló tag vehető fel (minősíthető át), aki legalább egy éve a Klub pártoló tagja és rendelkezik két arany fokozatú tag írásbeli ajánlásával, továbbá a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette. A tag átminősítéskor egyszeri regisztrációs díj fizetésére köteles. A regisztrációs díj az éves tagdíj mértékének megfelelő összeg.
 
Az Egyesület ezüst fokozatú pártoló tagja:
 • jogosult javaslattételi és tanácskozási joggal részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
 • jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
 • a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
 • a Klub szolgáltatásaiból 20%; tanfolyami díjból 10% kedvezményre jogosult.
A Klub ezüst fokozatú pártoló tagja vállalja, hogy:
 • a Klub Elnökségének határozatait, utasításait végrehajtja,
 • tudásához és erejéhez mérten tevékenykik a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
 • sportszerű magatartást tanúsít, a Klub rendezvényein legjobb tudása szerint szerepel,
 • az egyéni búvárfelszerelését beszerezi, folyamatosan fejleszti és karbantartja.
(b) A Klub bronz fokozatú pártoló tagjai
A tagsági jogviszony létesítése:
Bronz fokozatú pártoló tagként a Klubba minimum CMAS* búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért, ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező olyan személy vehető fel, illetve minősíthető át, aki a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét rendezte.
 
Az Egyesület bronz fokozatú pártoló tagja:
 • jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
 • jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
 • a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
 • a Klub szolgáltatásaiból három havi tagdíj befizetését követően 10%; a tanfolyami díjból 10% kedvezményre jogosult.
 A Klub bronz fokozatú pártoló tagja vállalja, hogy: 
 • a Klub Elnökségének határozatait, utasításait végrehajtja,
 • tudásához és erejéhez mérten tevékenykedik a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
 • sportszerű magatartást tanúsít, a Klub rendezvényein legjobb tudása szerint szerepel,
 • az egyéni búvárfelszerelését beszerezi, folyamatosan fejleszti és karbantartja.
(c) A Klub versenysportoló tagjai
A tagsági jogviszony létesítése:
A Klub versenysportolói olyan, a Klub által leigazolt sportolók, akik a Klub színeiben indulnak búvárversenyeken. A Klub lehetőségeihez mérten anyagi és technikai eszközöket biztosít sportolói számára a versenyzésre és az azokra való felkészülésre. A versenysportolók tagdíj kedvezményben részesülhetnek, amelynek mértékét a Közgyűlés évente állapítja meg.
Az Egyesület versenysportoló tagja:
 • jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
 • jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
 • a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
 • a Klub szolgáltatásaiból 20%, a tanfolyami díjból 20% kedvezményre jogosult.
A Klub versenysportoló pártoló tagja vállalja, hogy:
 • a Klub Elnöksége határozatait, utasításait végrehajtja,
 • tudásához és erejéhez mérten tevékenykedik a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
 • sportszerű magatartást tanúsít hazai és nemzetközi versenyeken, edzéseken illetve, a Klub rendezvényein és legjobb tudása szerint szerepel azokon,
 • az egyéni búvárfelszerelését beszerezi, folyamatosan fejleszti és karbantartja.
(d) A Klub búvárminősítéssel nem rendelkező támogató pártoló tagjai
A tagsági jogviszony létesítése:
A Klub búvárminősítéssel nem rendelkező támogató pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely így kéri felvételét, vállalja a Klub célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását, de a rendszeres klubtevékenységben, sportolásban, versenyzésben, egyéb tevékenységben részt venni nem kíván.
 
Az Egyesület búvárminősítéssel nem rendelkező támogató pártoló tagja (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tag esetén annak képviselője):
 • jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
 • a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
 • jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.
ii. A Klub tiszteletbeli tagjai:
a) A Klub tiszteletbeli tagjai
A tagsági jogviszony létesítése:
A Klub tiszteletbeli tagjának az a személy választható, aki korábbi kimagasló tevékenységével a Klub célkitűzéseit támogatatta. Amennyiben az Elnökség által tiszteletbeli tagságra felkért személy a jelölést elfogadja, tiszteletbeli taggá történő megválasztásáról a Közgyűlés határoz.
A Klub tiszteletbeli tagja:
 • jogosult a Klub Közgyűlésén részt venni;
 • tagdíj fizetésére nem kötelezhető;
 • a rendes tagéval azonos kedvezmények illetik meg a Klub szolgáltatásai és tanfolyami díjaiból.
b) A Klub örökös tagja:
A tagsági jogviszony létesítése:
A Klub örökös tagjai azok az elhunyt klubtársak, akik életükben sokat tettek a Klubért, és a Klub közgyűlése, az Elnökség javaslatára ezen cím adományozásával kívánja tiszteletét és megbecsülését leróni az elhunyt társak előtt.
 
Amennyiben a következőkben a jelen Alapszabály a jelző nélküli „tag” megjelölést használja, az kizárólag a Klub arany fokozatú rendes tagjainak megjelölésére szolgál.
 
IV. A KLUB SZERVEZETE
 
A Klub szervei:
 
• A Klub Elnöksége
• A Klub Közgyűlése
• A Klub Felügyelő Bizottsága
 
A Klub vezető tisztségviselői:
 
• A Klub Elnöksége tagjai (az elnök, az ügyvezető elnök, az elnökhelyettes, és az elnökségi
tagok)
• A Klub Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai
 
 
V. A KLUB KÖZGYŰLÉSE
 
 
1.) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal úgy kell összehívni, hogy arra legkésőbb május 31-ig sor kerüljön.
 
A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni:
 
• a Klub Elnökségének többségi határozata alapján,
• a Klub tagjainak 1/4-e az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza,
• az Elnökség tagjainak létszáma három alá csökken,
• ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv ezt elrendeli.
 
A Közgyűlést az Elnök, tartós akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök, amennyiben a Klubnak ügyvezető elnöke nincsen, az elnökhelyettes hívja össze e-mail útján, legalább 30 nappal az ülést megelőzően, és ily módon tájékoztatja a tagokat az ülés helyét, idejét és napirendjét illetően.
 
2.) A Közgyűlés összehívásra jogosult személy köteles gondoskodni a Közgyűlés napirendi pontokat is tartalmazó meghívójának a klub weblapján, a http://amphora.hu/ weboldalon történő közzétételéről is. A közzétételnek legalább egy hónappal a Közgyűlést megelőzően meg kell történnie. A meghívó közzétételével egy időben a Közgyűlésen tárgyalandó beszámolókat írásban a tagok számára hozzáférhetővé kell tenni a Klub hivatalos helységében.
 
3.) A Közgyűlés nem nyilvános, a tagokon kívül azon csak meghívottak vehetnek részt.
 
4.) A Közgyűlés levezető elnökére a Közgyűlés összehívására jogosult személy tesz javaslatot a Közgyűlés számára. A levezető elnök személyéről ezt követően a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. Levezető elnöknek a Közgyűlésen részt vevő tag vagy meghívott személy választható.
 
5.) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 2/3-a jelen van.
 
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel, az eredeti meghívóban hívható össze. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
 
6.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 
• az Alapszabály, valamint a Fegyelmi Szabályzat megállapítása és módosítása,
• a Klub megalakulásának, átalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása,
• a Klub egyéb szervekhez, szervezetekhez, gazdasági társaságokhoz való csatlakozásáról, illetve azok esetében tagként való belépésről, gazdasági társaság, vagy alapítvány alapításáról, alapítói joggyakorlásról határozathozatal, 10
• tagfelvétel, valamint kizárás kérdésében való döntéshozatal azzal, hogy a bronz fokozatú pártoló tagságuk elfogadását kérelmezők felvételéről az Elnökség jogosult dönteni a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett,
• a tisztségviselők megválasztása,
• a tisztségviselők beszámoltatása az előző Közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről,
• a Klub költségvetési tervének, illetve az előző évről készült számviteli beszámolónak a megvitatása, elfogadása,
• éves költségvetés 50 %-át meghaladó pénzügyi kötelezettség vállalás jóváhagyása,
• a mindenkori éves tagdíj mértékéről való döntés,
• a tagdíjak és regisztrációs díjak megfizetése alóli mentesítés, vagy részletfizetés engedélyezése,
• határozathozatal az átminősítések tekintetében az Elnökség javaslata alapján
• mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.
 
7.) A Közgyűlés a határozatait főszabály szerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (jelenlévő tagok fele + 1 szavazat). Szavazategyenlőség esetén az indítványt titkos szavazással kell eldönteni. Újabb szavazategyenlőség esetén az ügyet újra kell tárgyalni, és a szavazást elölről kell kezdeni.
 
A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot tisztségviselők megválasztásakor és egyéb személyi kérdésekben (pl.: tagfelvétel, átminősítés), továbbá amennyiben a határozathozatal személyiségi jogok, üzleti – illetve más jogszabály által elismert – titokvédelem körébe eső kérdéseket érint, illetve bármely más ügyben, amennyiben azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.
 
8.) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni és azt a Klub irattárában megőrizni.
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a támogató, ellenző és tartózkodó személyek számának feltüntetésével.
 
A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá, és kettő, a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott tag hitelesíti.
 
 
VI. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
 
 
1.) A Klub tisztségviselőit a Közgyűlés négy évre választja. Tisztségviselő választásra fő szabály szerint a nyári Olimpia évében kerül sor (a továbbiakban: Tisztújító Közgyűlés).
 
A 4 évenkénti Tisztújító Közgyűlés megfelelő előkészítése érdekében az Elnökség a Klub tagjai közül háromtagú jelölő bizottságot bíz meg. A jelölő bizottság személyi összetételéről és a jelölés módjáról a tagságot a közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell. A jelölő bizottság javaslatait a bizottság elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.
 
A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok bármelyike további személyi javaslatot terjeszthet elő.
 
A jelöltek a Közgyűlés előtt szóban – amennyiben a Közgyűlésen nem vesznek részt, előzetesen teljes bizonyító erejű magánokiratban - nyilatkoznak a jelöltség elfogadásáról, vagy annak elutasításáról.
 
A szavazást akkor lehet megkezdeni, ha minden tisztségre legalább egy jelölt van, aki elfogadta a jelölését. Az egyes jelöltek közül az válik a Klub tisztségviselőjévé, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Amennyiben valamely tisztségviselő megválasztása során szavazategyenlőség alakul ki, s így a tisztségviselő nem jelölhető ki, a szavazategyenlőséggel érintett személyek közötti döntés érdekében újabb választási fordulót kell tartani.
 
Megválasztottnak az a tisztségvise1ő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha
több jelölt esetében az első választási fordulóban nem kapták meg a szükséges szavazatott úgy újabb választási fordu1ót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt.
 
A választást mindaddig ismételni kell, míg a jelöltek valamelyike a szükséges (fele + 1 tag) szavazatot meg nem szerzi.
 
2.) A tisztségviselők visszahívására a Közgyűlés jogosult.
 
3.) Lemondás, visszahívás, a tisztségviselő halála, vagy az egyesületi tisztségviselői feladatok ellátását jogilag kizáró körülmény beállta okán megüresedő tisztségviselői hely betöltéséről a Közgyűlés a fenti szabályok megfelelő alkalmazásával jogosult döntést hozni azzal, hogy jelölő bizottság megbízása csak a 4 évenként esedékes Tisztújító Közgyűlés előtt kötelező.
 
 
VII. A KLUB ELNÖKE
 
 
1.) A Klub legfőbb tisztségviselője a Klub elnöke. Az elnök az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Klub tevékenységét, munkáját.
 
2.) Az elnök feladata és hatásköre:
 
• A Klub képviselete,
• Irányítja a Klub működését, tevékenységét,
• Az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása,
• Az elnökégi ülések vezetése,
• A Klub egyéb testületei munkájának figyelemmel kísérése, beszámoltatása,
• Irányítja a Klub gazdálkodását,
• A Közgyűlés összehívása,
• A Közgyűlés levezető elnökének felkérése,
• Gyakorolja a Klub alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat,
• Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés az Elnökség, illetőleg a Klub egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe,
• Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés az Elnök hatáskörébe utal.
 
3.) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök teljes jogkörrel helyettesíti. Amennyiben a Klubnak ügyvezető elnöke nincsen, a helyettesítésére az elnökhelyettes jogosult.
 
A folyamatos ügymenet biztosítása érdekében a helyettesítéshez szükséges iratok elkészítéséről az elnök köteles gondoskodni.
 

VIII. A KLUB ELNÖKSÉGE
 
 
1.) A Klub tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban a Klub Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Klub működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés illetve az elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a Klub más szervének hatáskörébe utalt.
 
2.) A Klub elnöksége öt főből áll.
 
3.) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és legalább öt éve tagja a Klubnak és nincs a Klubbal fennálló tartozása.
 
4.) Az elnökség tagjai:
 
• az elnök,
• az ügyvezető elnök (megválasztása esetén),
• az elnökhelyettes,
• elnökségi tagok (ügyvezető elnök választása esetén 2 fő, ügyvezető elnök hiányában
3 fő).
 
5.) Az Elnökség feladatai és hatásköre:
 
• A Klub törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása.
• Gondoskodás a Közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás koordinálásáról.
• A Klub operatív működésével kapcsolatos szabályzatok és határozatok megállapítása (ide nem értve a legfőbb szerv hatáskörébe utaltakat).
• A Klub fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása és a beszámoló elkészítése az éves program, a munka és ülésterv, valamint az esemény és versenynaptár meghatározása.
• A Klub eredményes működéséhez, búvártevékenység végzéséhez, sportoláshoz, testedzéshez, természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtése.
• Bizottságok, csoportok létrehozása, beszámoltatása, megszüntetése.
• A bizottságok, csoportok vezetőinek megbízása, beszámoltatása, megbízás visszavonása.
• Elnökségi határozatok hozatala a sportolást, a gazdálkodást, az ügymenetet illetően, melyek nem rögzítettek egyéb szabályzatokban.
• Bronz fokozatú pártoló tagok és versenysportoló tagok felvételi kérelmének elbírálása.
 
6.) Az Elnökség a költségvetési terv keretei között dönt a Klub kiadásairól és beszerzéseiről azzal, hogy az egyes költségvetési előirányzatok közötti 50 %-os mértéket meg nem haladó átcsoportosításról is határozhat.
 
7.) Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Klub részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitelfelvétel, jogok szerzése, jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, melynek alapján a Klub számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek jelentkeznek. Ezen jogköre az éves költségvetés 25 %-os mértékig terjedhet, ezen felül ilyen kérdésekben kizárólag a Közgyűlés rendelkezhet.
 
8.) Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
 
• Az Elnökségi üléseken, megbeszéléseken és az Elnökségi határozatok meghozatalában való részvétel.
• Észrevételek, javaslatok, indítványozások tétele a Klub működésével kapcsolatban.
• Javaslattétel Közgyűlés, avagy Elnökségi ülés összehívására.
• A jelen Alapszabályban meghatározottak szerint vagy egyedi meghatalmazás alapján a Klub képviselete.
• A Klub szabályzatainak és Elnökségi határozatainak megtartása, illetve végrehajtatása.
 
9.) Az Elnökség az ülésezésének rendjét, munkatervét, ügyrendjét maga állapítja meg. Az Elnökségi ülések a Klub teljes tagsága számára nyilvánosak, de az Elnökség többségének döntésével zárt ülést rendelhető el, amikor is az Elnökségi tagokon kívül csak az Elnökség által meghívott személyek lehetnek jelen.
 
Az Elnökség a határozatait egyszerű többséggel hozza és azokról nyilvántartást vezet.
 
 
IX. A KLUB KÉPVISELETE
 
 
1.) A Klubot az elnök – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – egy személyben és önállóan jogosult képviselni.
 
Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Klub elnökségének egyes tagjaira ruházhatja át, amihez a meghatalmazások elkészítése az elnök felelőssége.
 
2.) A képviseletre jogosult úgy ír a Klub nevében alá, hogy a Klub előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá egyedül írja nevét tisztsége megjelölésével.
 
 
X. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
 
 
1.) A Közgyűlés a Klub tagjainak sorából működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő. A Felügyelő Bizottság saját soraiból elnököt választ. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
 
2.) A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein.
 
3.) A Felügyelő Bizottság tagja a Klubban más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a Klubbal munkaviszonyban álló, a Klubnál gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki a Klub Elnökségi tagjával, illetőleg a gazdasági feladatokat ellátó személlyel, illetve a bizottság másik tagjával a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban áll.
 
4.) A Felügyelő Bizottság feladata:
 
• A Klub működésének vizsgálata az Alapszabályban foglaltakra és a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel.
• A Klub pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata.
• A Klub gazdasági és egyéb tevékenységének vizsgálata.
 
5.) A Felügyelő Bizottság a vizsgálatai alapján megfogalmazott észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a Klub vezetőségét, szükség esetén a törvényességi felügyeletet ellátó szerv felé bejelentéssel élhet.
 
6.) A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.
 
 
XI. A KLUB EGYÉB SZERVEI
 
 
1.) A Klub tagjaival szemben a fegyelmi eljárások lefolytatására az Elnökség pártatlan, alkalmi (ad hoc) Fegyelmi Bizottságot jelöl ki. A Fegyelmi Bizottság három főből áll. A bizottság elnöke egy Elnökségi tag.
 
2.) A Fegyelmi Bizottság a Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata megfelelő alkalmazásával jár el. A Fegyelmi Bizottság működési rendjét maga állapítja meg.
 
3.) A Sportági és egyéb feladatok szakszerű és eredményes végrehajtása érdekében a Klub Elnöksége bizottságokat, csoportokat hozhat létre, amelyeknek vezetőit az Elnökség nevezi ki.
 
 
XII. A KLUB GAZDÁLKODÁSA
 
 
1.) A Klub vagyona a Klub tulajdonát képezi.
 
2.) A Klub vagyona a következőkből tevődik össze:
 
• készpénz / bankszámlán lévő összeg;
• készpénzre szóló követelés;
• értékpapír;
• ingó vagyon;
• ingatlan vagyon;
• egyéb vagyontárgyak.
 
3.) A Klub a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetési terv alapján bevételeivel önállóan gazdálkodik.
 
5.) A Klub működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból áll:
 
• tagdíjak;
• magán és jogi személyek támogatásai;
• közérdekű kötelezettség-vállalások, rendezvények, versenyek bevételei;
• pénzeszközök kamata;
• reklámtevékenységből származó bevételek;
• állami és egyéb támogatások;
• sporttanfolyam térítési díjai;
• gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek;
• gazdasági társasági tagságból származó osztalék;
• szolgáltatások díjai;
• egyéb bevételek.
  
5.) A Klub az alaptevékenysége körébe tartozó feladatok ellátása érdekében, másodlagos jelleggel gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat.
 
6.) Részt vesz más gazdálkodó szervezetek létrehozásában, ha érdeke úgy kívánja és a tagsága úgy határoz.
 
7.) A Klub speciális felkészültségéből adódóan az alábbi tevékenységet folytathatja:
 
3600 Víztermelés
4213 Híd, alagút építése
4291 Vízi létesítmény építése
4399 Egyéb speciális mns.
4764 Sportszer kiskereskedelem
4525 Egyéb speciális szaképítés
4521 Épület, híd, alagút, közmű vezeték építése
5212 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
5911 Film,- video,- televízió műsor – gyártás
5912 Film,- video - gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film,- video- és televízió program terjesztése
5914 Filmvetítés
7420 Fényképészet
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721 Szabadidős, sport eszközök kölcsönzése
8551 Sport, szabadidős képzés
9311 Sportlétesítmény működtetés
9312 Sportegyesületi tevékenység
9319 Egyéb sport tevékenység
9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7487 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
8042 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
9262 Egyéb sporttevékenység
 
A Klub a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek végzését csak az engedély birtokában kezdi meg.
 
 
XIII. A KLUB MEGSZŰNÉSE
 
 
1.) A Klub megszűnik:
 
• feloszlásának Közgyűlés által történt kimondásával,
• más egyesülettel való egyesülésével,
• feloszlatásával,
• megszűnésének bíróság általi megállapításával.
 
 2.) A Klub megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a Közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a Klub feloszlatással szűnt meg, megszűnését megállapították, és vagyonáról nem született rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után új búvár egyesület alapítására kell fordítani.
 
 
XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
 
1.) A Klub jogi személy.
 
2.) Az Amphora Búvár Klub jogelődjét a Fővárosi Bíróság 1989-ben 690. szám alatt nyilvántartásba vette.
 
Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az AMPHORA BÚVÁR Klub Közgyűlése 2013. május 23. napján elfogadta.
 
Budapest, 2013. december 19.
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                           dr. Pálfi Zoltán
                                                                                                                                                    elnök
Eseménynaptár
H K S C P S V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Partnerek:
© 2009 Amphora Búvár Klub · Fejlesztő: Net-Tech
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 33/b.