Főoldal » Plózer Alapítvány » Alapító Okirat
Alapító Okirat
Plózer István Búvársport és Víz alatti kutatási Alapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Az Alapítvány neve:
Plózer István Búvársport és Vízalatti kutatási Alapítvány.
Az alapítvány önálló jogi személy.
2. Az Alapítvány székhelye:
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 33/B.
3. Alapító
Plózer József

4. Az Alapítvány célja, feladatai, besorolása és közhasznú tevékenysége:
Az alapítvány nevében őrzi az alapító testvéröccsének Plózer Isvánnak emlékét. Plózer István a magyar búvársport és a hazai víz alatti kutatások úttörője és mindmáig egyik legjelentősebb egyénisége volt. Fáradhatatlanul, tudományos alapossággal kutatta a víz alatti világot. Legjelentősebb kutatásai eredménye a Hévízi-tó forrástermének felfedezése és feltárása volt. Ennek a munkának szentelte életét, és itt lelte halálát is 1977. október 29-én. Emlékére a forrástermet PLÓZER-teremnek nevezték el. Cikkei, remek víz alatti fotói őrzik emlékét.
Az alapítvány célja a hazai búvársport és a víz alatti kutatási tevékenység szervezése, összehangolása, támogatása és népszerűsítése; a víz alatti világ megőrzése, védelme az azt fenyegető környezeti károsodásoktól. E károsodások feltárása tudományos kutatása és publikálása, film-, fotó-, és videó dokumentációk készítése.
Céljának elérése érdekében az alapítvány támogatja az egyéni és a csoportos víz alatti kutatásokat, búvárexpedíciókat, túratevékenységeket, szabadidő-, és versenysport tevékenységeke, a hazai búvároktatást, víz alatti régészetet és barlangkutatást, a búváregészségügyet és annak fejlesztését, a víz alatti tevékenységekhez szükséges eszközök, felszerelések fejlesztését.
Az alapítvány céljaival összhangban ösztöndíjat adományoz, pályázatokat hirdet és szoros kapcsolatot tart fenn a hasonló rendeltetésű külföldi alapítványokkal (pl. COUSTEAU FOUNDATION) és azokkal közös kutatásokat, expedíciókat szervez.
Támogatja a balesetet szenvedett búvárokat és azok családtagjait.
4.3 Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
4.4 Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység Khtv.26.§ c) pontjában foglaltak
szerint:
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével,
5. Az Alapítvány vagyona
5.1 Az Alapító az Alapítvány számra induló vagyonként rendelkezésre bocsát 100.000,-Ft-ot azaz Egyszázezer forintot, amely összeg az Alapítvány részére nyitott bankszámlán került elhelyezésre.
5.2 Az Alapítványi célok megvalósítására alapvetően az Alapítvány vagyonának kamatai és a csatlakozások szolgálnak, de felhasználható az alapítványi célokra az Alapítvány mindenkori vagyona is.
5.3 Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.
5.4. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Alapítvány befektetési tevékenységet kizárólag a kuratórum által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
Az Alapítvány által végzendő gazdasági tevékenységek a TEAOR 2008 jegyzék alapján:
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
92.62 Egyéb sporttevékenység
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
Amennyiben az Alapítvány éves árbevétele meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot az alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet (felügyelő bizottság) hoz létre.
5.5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és fővárosi vagy megyei önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
5.6. Az Alapítvány Kuratóriuma támogatásokat a felhasználásának és céljának részletes leírását tartalmazó, írásbeli kérelem alapján nyújt.
A Kuratórium egyes támogatások folyósítására, beruházások és eszközbeszerzésekre pályázatot ír ki. A pályázatokat a Kuratórium a benyújtási határidőtől számított 45 napon belül köteles elbírálni. Az egyes pályázatok, támogatások, adományok részletes feltételeit (részvételi igénylési feltételek) tartalmazó kuratóriumi döntések a Kuratórium határozata alapján kerülnek ismertetésre. Az egyes pályázatokról, támogatásokról, adományokról,
illetve azok igénylésének feltételeiről az Alapítvány rendezvényein is tájékoztatást nyújtanak. A pályázatok nem tartalmazhatnak olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek megítélésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.
A Kuratórium határozatai és beszámolói az Alapítvány székhelyén kerülnek kifüggesztésre, amely nyilvános, azokba bárki betekinthet. Az Alapítvány az www.amphora.hu honlapon teszi közzé pályázatait, kuratóriumi határozatait és beszámolóit.
6. Az Alapítvány kezelő szerve
6.1 Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, melynek létszáma 5 fő, tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek. A Kuratórium az Alapítvány döntéshozó, ügyintéző, és képviselő feladatait ellátó szervezete.
6.1.1. A Kuratórium tagjai a jelen alapító okirat elfogadásakor a mai naptól számított 5 év határozott időig az alábbi személyek:
A Kuratórium elnöke:
dr. Grónás Viktor
A Kuratórium tagjai:
dr. Pálfi Zoltán
Irsai Sándor
Pataki Róbert
Balázs Gergely
6.1.2. A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel, mely felkérés határozatlan időre szól, amely indokolt esetben ( Ptk. 74/C.§. ) visszavonható. A Kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, de az Alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységük során felmerült költségeiket az Alapítvány megtéríti.
6.1.3. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.
6.2. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról, továbbá hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet törvény, más jogszabály vagy az Alapító Okirat mindenkori rendelkezése e körbe sorol, illetve nem utal az Alapító, illetve az Alapítvány más szervének hatáskörébe.
6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
6.4. A Kuratóriumot az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az összehívásról legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
6.5. A Kuratórium ülései és határozathozatalai nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok többsége: 3 fő jelen van.
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
6.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk. 685.§ b), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatása keretében bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
6.7. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelyek jóváhagyása is szótöbbséggel történik, vagyis, ha a Kuratórium 2 tagja azokat jóváhagyólag tudomásul veszi, mind a beszámoló, mind a jelentés elfogadottnak tekintendő (7.§ (1) bek. d.).
6.8 A kuratórium minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja a Kuratórium jelenlévő minden tagja.
A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyben sorszám szerint rögzítik a kuratórium döntéseit, a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést ellenzőket és támogatókat (legalább a számarányukat).
Az Kuratórium Elnöke köteles a Kuratórium által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül az elnök írásban, postai úton: ajánlott tértivevényes levélben megküldi -, vagy más, az átvételt hitelesen bizonyító módon juttatja el az érintetteknek (7.§ (2) bek. b.).
Az Alapító úgy rendelkezik, hogy minden hír, információ az Alapítványról, ill. a Kuratórium által kiírt pályázatokról és döntésekről, az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevételének módjáról, beszámolóinak közléséről az Alapítvány honlapján jelenjék meg az esetleges egyéb alkalomszerű médiákon kívül. A honlap címe:
www.amphora.hu.
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségén másolatot készíthet.
7. Az Alapítvány közhasznúsági jelentése
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) az esetleges költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, amelynek ki kell térnie a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevételének módjára-, e beszámolói közlésének nyilvánosságára is (7.§ (2) bek. d.).
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségén másolatot készíthet.
Az Alapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
9. Az Alapítvány képviselete
Az Alapítványt a Kuratórium mindenkori Elnöke önállóan és korlátlanul képviseli.
10. Utalványozási jogkör
Az Alapítvány vagyonáról önállóan és korlátlanul utalványozásra jogosult:
dr. Grónás Viktor a kuratórium elnöke,
míg a bankszámla felett rendelkezési jogot a Kuratórium elnöke és egy Kuratóriumi tag, együttesen gyakorolják.
11. A vezető tisztségviselők megválasztásának feltétele:
Az alapítványnak nem lehet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
12. Az Alapítvány megszűnése
Az alapítvány határozatlan időre jött létre, és a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.
Az Alapítvány esetleges megszűnésére a Ptk. 74/E paragrafusa az irányadó.
Megszűnés esetén a maradék vagyon hasonló célú alapítványra száll át.
13. Vegyes rendelkezések
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Khtv, valamint az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag és saját kezűleg írta alá.

Budapest, 2009. október 12.

Az okiratot 2009-10-12 napján
ellenjegyzem:
Plózer József alapító
Eseménynaptár
H K S C P S V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Partnerek:
© 2009 Amphora Búvár Klub · Fejlesztő: Net-Tech
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 33/b.